PET DIMENZIJA - Fejsbuk

PET DIMENZIJA - Fejsbuk

P E T   D I M E N Z I J A

   

PROSTOR se opisuje sa tri osnovne dimenzije. Od kada je VREME postalo četvrta dimenzija prostora, od tada nastaje mogućnost da za opis prostora postoji PET DIMENZIJA!

  Dimenzije prostora: Prostor nije konačan po broju dimenzija. One se mogu uvećavati sa mogućnostima da čovek uveća svoje shvatanje prostora.

  Vreme: Ono što je učinjeno za vreme ne može da se odnosi samo na njega, jer u sistemu gde uvek postoje kretanja, nije moguće da vreme bude samostalno, bez opisa svih ostalih kretanja koja postoje.

  Dimenzija više: Prostor je uvek podložan promeni, zbog toga što stalno postoje kretanja! Zato prostor uvek prati tok vremena koji se stalno menja!

  Brzina: Kretanje tela u jedinici vremena jeste brzina. No kako je vreme uspelo da se odvoji od brzine i postane jednom od dimenzija prostora, dok je brzina ostala da bude samo mera.

  Prostor: Za jednake intervale vremena, svako telo nalazi se na različitom rastojanju u prostoru! Zato položaj tela u prostoru za dva različita vremena jeste različit! Sa time je i PROSTOR različit za različita vremena.

  Vreme i brzina: VREME I BRZINA određuju tačan položaj tela u prostoru, odnosno definišu sam prostor. Kako se sve brzine definišu po intervalu vremena u kojem se dešavaju, sledi da; Vreme i Brzina su neodvojivi.

  Povezanost vremena i brzine: Ono što povezuje dva različita vremena i dva različita prostora jeste brzina. Ona je nosilac promene položaja tela u prostoru za dva ili više različitih vremena.

  Putanje planeta: Izgled putanje neke od planeta ne može biti stalan i uvek jednak! Svaki naredni obrtaj oko Sunca, odnosno cela rotacija koju napravi planeta, ne može da se ponovi u istom obliku, a još manje na istom mestu u prostoru!

  Prikazivanje dimenzija prostora: Bilo koje telo u prostoru, nisu nepokretna tačka, već su to uvek fizička tela koja se nalaze u kretanju. Zato je ustaljeni prikaz ovakvog prostora nedovoljan, čak i onda kada mu se dodaje vreme kao četrvrta dimenzija.

  Pet dimenzija: Da bi se odredio položaj tela, koje se uvek nalazi u kretanju, za neki određeni period vremena; potrebno je pet dimenzija, na osnovu kojih može da postoji realan prostorno vremenski kontinuitet!

  Kordinatni sistem: Sa svakom brzinom koja se mora uneti u kordinatni sistem, to čini taj kordinatni sistem stalno promenljivim. Zato što, ma gde da se zamisli tačka preseka ili se odredi da je to koordinatni početak, treba znati (a to se i zna) da to mesto, tačka ili početak, mora uvek da postoje u kretanju.

  Ovaj sajt rađen je sa namerom da predstavi i prikaže određene naučne stavove. Zapravo po nekim osnovama ovo mogu biti filozofski stavovi. No bez obzira kako shvatali teme koje će biti zastupljene, one su izgrađene na postojećim naučnim osnovama. Ako postoje neka odstupanje od tih osnova, to onda znači da one mogu biti promenjene sa vremenom. To se u nauci i događalo tokom cele ljudske istorije! Nijedno shvatanje, ideja ili istina ne može biti jednom zauvek data. Sve to se tokom vremena moralo izgrađivati i nadograđivati. Tako i ovde postoji odstupanje od ustaljenih sagledavanje i ima takvih prikaza koji su pokušaj da se koriguje ono što se često do sada, sagledavalo jednostrano. Pod jednostranim se podrazumeva to da mnoge teorije mogu imati drugačija sagledavanja. Tako da bi se to moglo nazvati dvostrano ili višestrano sagledavanje. Vreme i preispitivanja tih analiza, koje su logične, mogu doneti jedan drugačiji stav o onome što je do sada postojalo u nauci.
  Jasno je da se ne možemo uvek držati ideja koje su imali i koje imaju neki autoriteti. I te ideje lako mogu da se koriguju baš kao i sve druge. Zato uvek treba razmisliti o onome što su rekli ili mislili autoriteti, a to uporediti sa nečim drugim što ih koriguje. Ako je Aristotel dugo bio autoritet sa kojim se održavao geocentrični sistem, to ne znači da je njegovo mišljenje ostalo nepromenjivo.  Razlog više za to je što su taj autoritet koristili za versku dogmu, koja se nije ograničila od nasilja, iako je to po svome naučavanju trebala da učini! Aristotel je prestao da bude autoritet, onda kada se našao neko ko misli drugačije i ko je korigovao ono za šta je imalo osnove u logičkom zaključivanju. Vreme je pokazalo da je logika odgovarala činjenicama i one su nastavile dalje da se koriguju i daju nove zakone i otkrića sa kojima se uvek moglo napredovati u nauci. Sa Kopernikom je počelo sagledavanje nauke na osnovu činjenica koje logika potvrđuje. Otada se više nije moglo držati do autoriteta koji nisu u skladu ni sa logikom niti sa činjenicama. Posle njega su došli mnogi koji su dalje sledili i nadograđivali naučnu istinu na osnovu činjenica.
  Sve do Ajnštajna to je išlo svojim ustaljenim tokom, ali nakon njegovih teorija nauka se nije više držala činjenica koje bi logika mogla da potvrđuje.   Otada u nauci su korišteni misaoni prikazi koji su više sledili teoriju, nego što se pokušavalo doći do dokaza koje bi ove teorije mogle da preispitaju na realnim činjenicama. Zato je sve više onih koji kada se ozbiljnije posvete Ajnštajnovim radovima uviđaju da postoje nedoslednosti. One proističu iz toga da istinska nauka uvek ide u korak sa potrebom da se teorije preispitaju. Tek tada bi ono što se potvrdi u praksi, moglo dalje nadograđivati. Problem nastaje onda kada se teorija ne može potvrđivati u praksi, a to znači da tada moraju uslediti određena korigovanja samih teorija.

  Ajnštajn je sa svojim radovima dao osnove na kojima se nauka donekle razvijala. Ipak bez obzira koliko se mnogi danas oslanjali na njegove radove, treba imati na umu da ni on ne može zauvek ostati autorit koji se ne bi mogao korigovati. Dakle ne radi se o tome da se mnoge ideje potpuno odbace, već da se one koje su neodržive koriguju, dopune i postave kao nastavak onoga što je sa njime počelo. Jedino tako nauka i filozofska misao može da se razvija kako bi se nastavilo dalje izgrađivanje.
  Hoking je nastavio da obrađuje teorije Ajnštajna, kao i mnogi pre njega. Po mnogim knjigama koje je napisao i koje se čitaju u svetu, moglo bi se reći da je on postao autoritet. Ali ako se neke predstave koje je on naveo u svojim knjigama sagledaju na drugačiji način, onda on svakako nije izneo i rekao nešto što je konačno. U osnovi ništa nije konačno dato. Uvek postoji vreme koje dolazi i uslovi pod kojima može nastati nešto drugo i drugačije! Pitanje je samo koliko je potrebno da prođe vremena da bi se to novo shvatilo i prihvatilo. Svakako da to mora biti logički zasnovano i u skladu sa činjenicama. Jedino tako to može da bude nastavak ili nadgradnja predhodnih ideja i shvatanja!

  Na ovom sajtu su predstavljene drugačije ideje u odnosu na ustaljene, sa kojima nije namera da se potpuno negiraju autoriteti, već pre svega da se oni koriguju na onim mestima i u onim shvatanjima gde postoje uslovi za to. PET DIMENZIJA je naslov koji ukazuje na potrebu da se prostor shvati ili bolje reći prikaže onakvim kakav on zaista i jeste. Budući da još uvek nisu postavljene granice sa kojima bi se prostor mogao prikazati ili ograničiti, onda je sigurno da se ni broj dimenzija koje ga do sada opisuju ne mogu ograničiti na četiri. To što je vreme postalo dimenzija sa kojom se donekle opisuje prostor, ne znači da je to konačan broj dimenzija. Zapravo jedinstvo prostora i vremena opisano kroz prostorno vremenski kontinuitet, nemoguće je zamisliti bez kretanja. A bilo koji prostor da sagledamo, znamo da u njemu postoje kretanja koja se mere brzinom. Svako merenje vremena ne bi se moglo definisati ako ne bi postojalo brzina sa kojima se meri određeno kretanje. Iz toga sledi da su vreme i brzina nerazdvojivo povezani u celinu. Zbog toga; Za opis prostora ma koliki on bio, moraju se uračunati i vreme, ali i brzine kretanja koja postoje u tom prostoru! Tek onda kada se ove mere uklope u celinu, može se govoriti da stvarno postoji prostorno vremenski kontinuitet!

Veći deo teksta koji postoji na ovom mestu nastavak je ideja koje su obrađene u delu: ANALOGIJA

  ANALOGIJA opisuje prostor sa osnovne tri dimenzije, i to na način koji je drugačiji od uobičajenih predstava koje postoje u svetu astronomije i astrofizike. Moglo bi se reći da je to uvod za tekstove koji postoji ovde. U svakom slučaju lakše će biti da se poveže sve to u celinu ako se pročita ono što je tamo dato. Sigurno je da će i ovde biti novih tekstova i detalja koji će se međusobno dopunjavati. Zato svako ko ima svoje mišljenje o ovome što je ovde napisano, može se bolje upoznati sa idejom koja bila početna.

  ANALOGIJA opisuje prostor sa osnovne tri dimenzije. A od kada je VREME postalo četvrta dimenzija prostora, od tada nastaje mogućnost da za opis prostora postoji PET DIMENZIJA!

  Naslove koji se odnose na PET DIMENZIJA možete preuzeti OVDE

Ukoliko postoje vaše primedbe ili mišljenja kojima želite nešto da dopunite ili korigujete, sve to možete da pošaljete na sledeću internet adresu:
vuniko@gmail.com  

  Ako su tekstovi na ovom sajtu zanimljivi, sigurno ćete se više puta vratiti na njih da ih analizirate i pogledate. Sa time svakako možete imati iskustvo više u sagledavanju ili analizi određenih ideja koje su date.

Za sve koji posvete svoju pažnju tekstovima na ovom sajtu, pozdrav od autora:

VUŠKOVIĆ NIKOLA

PET DIMENZIJA

Novi naslovi:

Promet materije i energije

Dobijanje energije

Brzina Svetlosti
SPEKTAR
ENERGIJA
Izvor Svetlosti

Kosmička era

JEDINSTVO SILA

Putanje planeta
 


ANALOGIJA

ANALOGIJA - Uvod

  Slika kakvu nismo videli

  Kopernikova revolucija

  Gledali smo sa pogrešnog mesta

  Višedimenzionalni prostor

  Ekvatorijalna izbočina

  Postoje i komete

  Nastanak kometa

  Sunčev sistem i nastanak kometa

  Međuzvezdano poreklo kometa

  Nemoguće orbite

  "Pluton planete"

  Kretanje planeta u obliku rozeta

  PRECESIJA

  Ledeno doba

  Promena položaja polova

  Menjanje magnetnih polova

  PANGEA Prostiranje kopna

  Analogija, Simetrija, Proporcija

  GRAĐA ATOMA

  Elektronski oblak

  Analogija kretanja


5 DIMENZIJA
SVETLOST

ESEJI

MISLI

PRIČE

NOVELA

POEZIJA

Analogija


  "Da shvati zvezde, može samo onaj ko gleda u njih, a ne ko sluša druge kako ih oni opisuju".


Analogija

Globalno Selo

Direktorijum

YU Portal

Netgrupa