GLAVNA STRANA

  Prostor

  Vreme

  Kokoška ili jaje

  O antimateriji

  Postojanje neživog

  Vizija

  Životcita

cita

cita

cita

cita

VIZIJA ENERGIJE BUDUĆNOSTI

   Ljudi koji se dele na narode i nacije među sobom su sukobljeni najpre zbog teritorije, a potom zbog sirovina i energije. Nekada se ti sukobi prožimaju razlogom koji je religiozne prirode, što je uzrok da mržnja bude još veća, jer je pothranjena duhovnim i emotivnim faktorom. Ipak u osnovi svakog sukoba jesu potrebe pojedinaca, koji vode politiku naroda, a žele njih da ostvare. Oni to žele da ostvare najpre za sebe lično, a kroz te svoje ciljeve, možda i za naciju kojoj pripadaju. Te potrebe se mogu ostvariti kroz sirovine i energije koje će prigrabiti. Zato osnova na kojoj počinje svaki sukob jeste potreba za sirovinama i energijom.
   Ako nekada ljudi uspeju svojim duhom da se izdignu iznad svoje animalne prirode, koja najpre sve probleme rešava silom i na isti način se bori da ostvari svoje potrebe, moguće je verovati u opstanak čoveka kao pojedinca. No mnogo bitnije je da opstane čovečanstvo kao zajednica ljudi koji imaju slične potrebe, a različite načine na koji ih zadovoljavaju.
   Kada se prestane sa proizvodnjom oružja i svega sličnog što se koristi za sve masovnije uništavanje ljudi, može se reći da je došlo do stvarne revolucije u ljudskoj svesti koja više nema tragova animalnog u sebi. Tada će se tvornice oružja prepraviti za druge oblike delatnosti koje će biti na korist ljudima a ne na njihovu štetu. Sa prestankom ulaganja ogromnih materijanih sredstava u oružje, ogromna količina tih sredstava može se okrenuti na osmišljavanje novijih oblika nauke i tehnike. To će omogućiti ljudima da opstanu u sve većim broju koji oni budu imali. Njihova brojnost nipošto ne može biti razlog za sukob oko teritorije ili energije i sirovina koji je ranije postojao.
   Nauka će naći nove oblike ili izvore energije koji neće imati štetnih ostataka. Može se koristiti energija vetra, koja je ipak manjeg obima i može imati primenu za neke lične potrebe pojedinca. Ono što je najobimnije, a što svakog dana koristimo često i nesvesni da to postoji jeste svetlost. Svetlost je porodila sav živi svet koji postoji na zemlji odnosno oko nas. Svetlost koju svakim danom dobijamo od Sunca je osnova na kojoj život ljudi postoji. O njoj kao energiji pomislimo tek onda kada se putem solarnih baterija ili uređaja koji akomuliraju svetlost Sunca ona koristi kao izvor energije. Trenutno tehnika dobijanja te energije nije na tom nivou koji bi omogućio obimnije količine energije. No to nas ne ograničava da se nadamo da onda kada prestane nepotrebna proizvodnja oružja, da sva dotada štetno uložena sredstva budu uložena u nove izvore energije. Tada nam ona mogu biti na dohvat ruke. Ta energija ne samo da nam je pri ruci nego se rasipa u prostoru oko nas, a mi nismo u stanju da je sakupimo, jer su ljudi zauzeti borbom između sebe.
   Mogli bi ljudi u jednom trenutku shvatiti da je rešenje problema sukoba u energiji koja je svima potrebna. Ona bi sa pravilnom raspodelom mogla za svakog lako dostupna da bude. Iz tog razloga ljudi sve svoje snage trebaju usmeriti na dobijanje energije iz neiscrpnih izvora, kao što je Sunce. Princip na kojem će se sakupiti njegova energija treba samo da se osmisli. A ono nam je daje nepovratno za mnogo miliona godina unapred. Toliko isto vremena smo je imali i unazad u nekoj istoriji koju smo prošli. Zar treba dozvoliti da nam neko buduće vreme bude nalik na prošlost? Onu u kojoj nismo umeli da iskoristimo mnogo toga što smo imali pri ruci, a bili smo okupirani sukobima i mestom življenja gde se nalazimo. 

  Dakle potrebno nam je oruđe sa kojim ćemo imati energiju Sunca u velikim količinama koje nam ono nudi. Jasno je da se za takav poduhvat moraju napraviti stanice van Zemljine površine koje će uvek biti okupane svetlom Sunca. To trebaju biti nove centrale u kojima će se dobijati energija koja će se bežičnim putem slati na Zemlju, i to odmah do krajnjih korisnika. Tada više neće biti potreba za onim banderama koje nekad sruši pijani vozač ili neko ko nije umeo da smanji brzinu u krivini. Neće biti ni kablova, a sijalice ili uređaji, mogu imati neki manji prijemnik koji će dobijenu energiju iz centala pretvarati u ono što je nama potrebno. Svetlost ako je to lampa, toplotu ako je to grejno telo ili nešto drugo.
   Princip na kojem će raditi svetlosne centrale treba osmisliti. No ako treba da postoiji neka analogija sa električnom energijom koju sada dobijamo na principu magnetne indukcije, onda bi po toj analogiji način dobijanja te energije mogao da se nazove svetlosna indukcija. Možda bi to moglo da se ostvari tako što bi u centralama postojale velike površine ogledala, na koje bi naizmenično padala svetlost. Iz ciklusa koji bi se prilagođavao prema potrebi, dobijala bi se energija veće ili manje snage, zavisno od ciklusa.
   Ono što bi ljudi dobijali bile bi velike količine energije koju ne bi ni plaćali, jer nema potrebe za time. Elementarne potrebe održavanja centala bile bi u nadležnosti svetske vlade, jer kada ne bi bilo sukoba a svi ljudi i narodi imali bi svoje predstavnike u svetskoj vladi.
   Velike količine energije koje bi se dobile iz Sunčanih centrala bile bi dovoljne da zamene sve druge oblike energije koje se koriste. Otada bi se svi motori sa unutrašnjim sagorevanjem zamenili motorom koji ima napajanje iz sunčanih centrala. Dakle vozila bi išla na pogon koji je bešuman, bez štetnih materija koje bi ostale od njegovog pogonskog dela. Za to ne bi moralo ništa da se plaća, osim putarine, koju bi lako ukinuli. Jedino mora da se kupi vozilo. Bilo bi kupiš, voziš i ne misliš. Možda ne bi moralo da se misli ni na to kada treba da se smanji brzina. Pored puteva postojali bi saobraćajni znakovi koji su aktivni. To će im biti omogućeno iz razloga što je njima potrebno malo energije i dobili bi je bez žica. Zato će to biti aktivni znakovi koji će automatski smanjiti brzinu vozila koje im se približava, ako je prekoračilo onu koja postoji na uređaju i znaku. To znači da će i vozilo biti opremljeno sličnim uređajem koji može da prepozna signal dobijen od postavljenog znaka i po tome reguliše brzinu. Time neće moći da postoje oni koji ne poštuju ograničenja, a isto tako i biće mnogo manje policije koja mora da piše kaznu. Ovo jednako uzima u obzir viši nivo svesti kod vozača i ljudi u budućem. Bez takve svesti  tako nešto nikad neće moći ni da se ostvari.
   Primena energije dobijene od Sunca jedan je od onih oblika koji bi imao ogroman potencijal i dugu mogućnost korištenja. Uz to moguće je da se osmisle i drugi načini dobijanja energije za ona vremena kada se ljudi budu udaljili od Sunca ka daljim planetama. Ipak to je neko vreme kad se svest ljudi mora podići na viši nivo i kada se mora prihvatiti postajanja drugih oblika svesti koji fizički i po obliku nisu nalik na ljude. Tada može biti ostvaren kontakt bez straha od agresivnosti koju ljudi uporno nose u sebi. Ta agresivnost se može izgubiti i nestati sa dobijanjem one količine energije koja će zadovoljiti svačije potrebe.