ANALOGIJA - Fejsbuk     PET DIMENZIJA - Fejsbuk     Putanje planeta - Prikaz

Vušković Nikola - Fejsbuk   STIHOVI - PESME - Fejsbuk     PESME - Fejsbuk     ANALOGIJA

Kontakt, pitanja i radovi za autora sajta

  KAKO JE POČELO   Materija može biti izgrađivana od elementarnih čestica, tako da ona nije morala uvek i stalno da se izgrađuje samo od atoma. U suštini, atomi jesu izgrađeni od velikog broja različitih elementarnih čestica, pa je zato logično da i celokupna materija, u samoj osnovi i na samom početku, bude izrađena od ovih elementarnih čestica. Ovo se naročito odnosi na znatno manju mogućnost nastajanja, postojanja i početka gradnje materije, na onaj način, gde to uglavnom zavisi od vodonika, a potom i od helijuma, kao najprostijih atoma!
  Energija jeste osnova od koje zavisi da li može da se izgradi bilo koji oblik materije, a kada ta osnova ne postoji ili ako ona nije postojala na bilo kojem početku, onda nije bilo moguće da nastane bilo koji oblik materije.

  TAKO JE POČELO   Prošlo je više godina od kako su na sajtu ,Analogija’ predstavljene određene ideje. Sama ideja o ,analogiji’ predstavljena je da opisuje odnos koji postoji između mikro i makro kosmosa ili svet(ov)a koji su od njih izgrađeni. Ovde se pojam svetova ne odnosi na nešto što je odvojeno i zasebno, već u osnovi svih svetova uvek mora da postoji samo jedan svet koji jeste celina. A jedini uzrok da često postoji njihova podela, nastala je iz potrebe da se određeni opis daje po delovima koji se posmatraju, analiziraju ili opisuju. Navodno oduvek je postojala potreba da se bilo koja slična podela prevaziđe i svet posmatra kao celina, ali uprkos te stalne potrebe tokom vremena se nije dovolno radilo na tome. Naprotiv, kada se dublje ulazi u suštinu, može se uvideti (ne)nameran pokušaj da se često posmatraju i analiziraju delovi celine, ali skoro nikada ili veoma retko i sama celina. Zato se javljaju specijalizovane oblasti i struke koje uprkos sve većoj ,stručnosti’ imaju sve manje dobrih ili korisnih efekata i primenu u oblastima kojima se bave.

  Svi naslovi zajedno, za preuzimanje u Pdf-u, koji se odnose na deo 'ANALOGIJA'.    


    PUTANJE PLANETA   Za svaku planetu u sunčevom sistemu postoji kretanje za koje se koristi određena putanja koja treba da prikaže njen izgled. Ovaj izgled može biti od nekih jako razvučenih elipsi, do približnog kruga. Zapravo, za neke planeta u sistemu, a po do sada dobijenim proračunima smatra se da su njihove putanje skoro kružne. Mora se naglasiti da je izgled ovih putanja dobijen na osnovu proračuna u kojima se sunčev sistem shvata i opisuje kao nepromenjiv! No na osnovu celokupnog sagledavanja jasno je da ne postoji prostor koji je nepromenjiv, pa prema tome ni sunčev sistem kao jedan deo određenog prostora ne može ostati nepromenjiv!
  PROMET MATERIJE I ENERGIJE   Da bi postojao promet materije i energije moraju postojati procesi koji se odvijaju u celokupnoj građi materije i svih njenih sistema. Ovi procesi imaju osnovu u kretanjima koja postoje u celokupnoj materiji, a ona (materija) se ne može deliti po veličini, odnosno dimenzijama. Zato što je sva materija izgrađena od mikro i makro kosmosa (atoma i nebeskih tela), koji u osnovi uvek jesu celina, ali nikako ne mogu biti delovi celine! Osim onda kada se zasebno posmatraju. Upravo zbog toga što su svi sistemi izgrađeni od tela ili čestica različitih dimenzija i osobina, opstaje mogućnost njihovog kretanja. Sa time se konstantno održava ustrojstvo materije, a na osnovu protoka energije zasnovanog na stalnim kretanjima!
  DOBIJENA ENERGIJA  Određeni oblici energije, ne moraju se dobijati transformisanjem materije, već mogu nastati pretvaranjem energije u energiju, odnosno korištenjem jednog oblika energije, gde materija služi ili se koristi kao posrednik ili potencijal koji može da vrši rad, a na osnovu kojeg se dobija ili oslobaða drugi oblik energije!
  IZVOR SVETLOSTI   Zavisno od svojih izvora, svetlost može da se ponaša kao čestica ili kao talas, ali ne može imati iste (obe) ove osobine od jednog ili istog izvora svetlosti! Osim ako sam izvor svetlosti nije podložan promenama, zbog čega mogu nastati i promene osobina (svojstva) svetlosti!


ANALOGIJA - Uvod

  Slika kakvu nismo videli

  Kopernikova revolucija

  Gledali smo sa pogrešnog mesta

  Višedimenzionalni prostor

  Ekvatorijalna izbočina

  Postoje i komete

  Nastanak kometa

  Sunčev sistem i nastanak kometa

  Međuzvezdano poreklo kometa

  Nemoguće orbite

  "Pluton planete"

  Kretanje planeta u obliku rozeta

  PRECESIJA

  Ledeno doba

  Promena položaja polova

  Menjanje magnetnih polova

  PANGEA Prostiranje kopna

  Analogija, Simetrija, Proporcija

  GRAÐA ATOMA

  Elektronski oblak

  Analogija kretanja


5 DIMENZIJA

  ,Kosmička era'

Promena nagiba ose rotacije!
  Promene magnetnih polova Zemlje!
  Klimatske promene na Zemlji!
  Šta utiče na promenu klime?
  O tome, ali i više od toga, pročitajte na sajtu:

Analogija je logička metoda, a logika je nauka o oblicima ispravne ili pravilne, misli i metodama spoznaje i saznanja.

  Analogija je oblik posrednog zaključivanja, kod kojeg se polazi od celokupnog (celovitog) ili pojedinačnog (delimičnog), pa se na njima zaključuje po sličnosti. Ako su dva predmeta ili sistema, kao i delovi sistema, slična po određenim osobinama, na osnovu toga može se zaključiti da su slična i u drugim osobinama. Tada postoje mnogo veće mogućnosti da se dobije ispravan konačni zaključak i sveobuhvatni sud o posmatranim sistemima ili delovima sistema. A to je još verovatnije ako se upoređuju njihove bitne osobine ili sastavi.

  Ovde su na nekoliko strana, sa znatno više detalja, opisi ili primeri na šta sve može da se primeni
                  ANALOGIJA:

  Ovaj sajt rađen je sa namerom da predstavi i prikaže određene naučne stavove. Zapravo po nekim osnovama ovo mogu biti filozofski stavovi.
  Na ovom mestu, po prvi put se iznose ideje, koje niko do sada nije obradio u ovakvom obliku. Istina, da ima mnogo nagoveštaja u kojima se govori o analogiji izmedu mikro i makro kosmosa, ali to nije urađeno tako da se to i prikaže ili objasni na bilo koji realan način. Do sada se nigde nije naslutilo da planete imaju treći oblik kretanja, kakav postoji u mikrokosmosu, odnosno u kretanju elektrona na putanji oko središta atoma. Osim tog kretanja i sva ostala kretanja se na sličan način preslikavaju, pa zato po tome i postoji analogija između ova dva sistema! Iz toga sledi da se nije prikazivalo kretanje planeta u trodimenzionalnom prostoru, iako se u opisivanju često pominjalo, da treća dimenzija postoji.

  Poslednjih godina otkrivaju se nova saznanja o svemiru, u kome je i sunčev sistem sastavni deo, tako da postoje tekstovi koji se bave tom temom, gde je opisano da su u sistemu dvojnih zvezda otkrivene planete. Iako se dugo mislilo da su planetarni sistemi sa dve zvezde nepovoljni za formiranje planeta, danas se misli suprotno. Najnovija otkrića to dokazuju.
  Prema njima, duplira se broj potencijalnih planeta u svemiru. Zatim pominje se da; planete se oko svojih dvojnih zvezda kreću trodimenzionalno. Ovo je samo jedan od mnogih primera u kojima se pominje trodimenzionalno kretanje planeta. Samo to se još uvek ne primenjuje na sunčev sistem!
  Pre toga niko nije smatrao da dvojne zvezde mogu imati planete. To je u stvari bila potvrda teorije koja je izgrađivana na činjenicama, a koja je počela da se oblikuje pre više godina. Činjenice su od ranije bile poznate, a odnose se na položaj i kretanje planeta i njihovih satelita u našem Sunčevom sistemu. Većina podataka koja se koristi u ovom tekstu jeste iz tog doba, pa je moguće da nova merenja daju druge vrednosti. No to neće umanjiti vrednost onoga o čemu je ovde pisano. Naprotiv, novi podaci još više idu u prilog tome da je ceo planetani sistem dinamičan i po tome stalno podložan promenama.
  Sve te promene koje se dešavaju moraju se opisati u skladu sa činjenicama, a stare ideje o nastanku planeta, kao i o njihovom kretanju, moraju se korigovati. Sigurno je da su mnogi, manje ili više čitali o astronomiji i istraživanjima koja ova nauka čini. Iz tog razloga većina posetilaca može imati svoje mišljenje o onome što je pisano na ovom sajtu. Svaki komentar ili primedba mogu biti od koristi za dalji rad na onome što je sada započeto. Ovo nije sve, već postoji još ideja za dalju obradu. Njih ima dosta, ali one se mogu još bolje obraditi, ako ima onih koji daju prave i dobronamerne primedbe. Ukoliko se sa više pažnje razmisli o tome što je ovde opisano, tada može postojati dosta primedbi i komentara koji mogu biti korisni.

  Jasno je da se ne možemo uvek držati ideja koje su imali i koje imaju neki autoriteti. I te ideje lako mogu da se koriguju baš kao i sve druge. Zato uvek treba razmisliti o onome što su rekli ili mislili autoriteti, a to uporediti sa nekim èinjenicama koje mogu da ih koriguju.
  Ako je Aristotel dugo bio autoritet sa kojim se održavao geocentrični sistem, to ne znači da je njegovo mišljenje ostalo nepromenjivo. Aristotel je prestao da bude autoritet, onda kada se našao neko ko misli drugačije i ko je korigovao ono za šta je imalo osnove, kako u činjenicama tako i u logičkom zaključivanju. Vreme je pokazalo da je logika odgovarala činjenicama i one su nastavile dalje da se koriguju i daju nove zakone i otkrića sa kojima se moglo napredovati u nauci. Sa Kopernikom je počelo sagledavanje nauke na osnovu činjenica koje logika potvrđuje. Otada se više nije moglo držati do autoriteta koji nisu u skladu ni sa logikom, niti sa činjenicama. Posle njega su došli mnogi istrživači koji su dalje sledili i nadograđivali naučnu istinu na osnovu činjenica.
  Zato je bilo sve više onih koji kada se ozbiljnije posvete naučnim radovima uviđaju da postoje nedoslednosti. One proističu iz toga da istinska nauka uvek ide u korak sa potrebom da se teorije preispitaju. Tek tada bi ono što se potvrdi u praksi, moglo dalje da se nadograđuje. Problem nastaje onda kada se teorija ne može potvrditi u praksi, a to znači da tada moraju uslediti određena korigovanja samih teorija.
  Na ovom sajtu su predstavljene ideje sa kojima nije namera da se potpuno negiraju autoriteti, već pre svega da se oni koriguju na onim mestima i u onim shvatanjima gde postoje uslovi za to.

  Sigurno je da vas tekstovi na ovom sajtu mogu dosta zainteresovati, zbog čega se treba više puta vratiti na njih da ih analizirate i pogledate. Sa time se svakako, može imati iskustvo više u sagledavanju ili analizi određenih ideja.


Vaše primedbe i komentare možete poslati na internet adrese autora sajta:

analogija5d@gmail.com
      vuniko@gmail.com    

A N A L O G I J A

Ovde se mogu preuzeti svi naslovi zajedno u Word-u:
Bez slika (183 kb)

ILI sa slikama

Naslovi u PDF-u (5,3 mb); Deo pod naslovom ANALOGIJA

  ANALOGIJA opisuje prostor sa realne tri dimenzije, na način koji je drugačiji od uobičajenih predstava koje postoje u svetu astronomije i astrofizike.
  Može se reći da je to uvod za tekstove koji postoje pod naslovom PET DIMENZIJA. U svakom slučaju lakše je da se sve poveže u celinu ako se pročita ono što je dato pod zajedničkim naslovom ANALOGIJA. Sigurno da će vremenom biti još novih tekstova i detalja koji će se međusobno dopunjavati.
  ANALOGIJA opisuje prostor sa tri realne dimenzije prostora. A od kada je VREME postalo četvrta dimenzija prostora, od tada nastaje mogućnost da za opis prostora postoji - PET DIMENZIJA!
  TO JE DETALJNIJE OPISANO POD NASLOVOM:
  PET DIMENZIJA

Preuzimanje svih naslova koji se odnose na PET DIMENZIJA (PDF i Word).

cita

cita

Za sve koji se posvete pažnju ovom sajtu, pozdrav od autora:

VUŠKOVIĆ NIKOLA

 

© Sva prava zadržana!

 

  Novi naslovi:

Materija i Energija

SPEKTAR
- - - - -

KLONIRANJE

POSETE

ZELENI TALAS

Potraga (Priča)

,Ranjen sam'

ČOVEK


  NITI

  Vodonik

Promet materije i energije

Dobijena Energija

Brzina Svetlosti
SPEKTAR
ENERGIJA
Izvor Svetlosti

KOSMIČKA ERA

JEDINSTVO SILA

Putanje planeta

Svetlost - (Priče)
Godina Astronomije
MISLIOCI
Prva istina
Revolucija
Nastavljanje5 DIMENZIJA

SVETLOST

ESEJI

MISLI

PRIČE

NOVELA

POEZIJA


Periodni sistem: 1

Periodni sistem: 2


Analogija - Slike


Magline - Slike


PRIRODA

Analogija naslovi (PDF)

ANALOGIJA - fejsbuk.

POEZIJA - fejsbuk


- - - - -
WEB Serbia

Pod Lupom

Dobar Link

Linkovi

Katalog linkova

Globalno Selo

Razmena linkova